Miljömärkning av våra biogasprodukter 

Klimat- och miljöpåverkan

Energimyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att utforma krav på hur drivmedelsleverantörer ska visa information om drivmedels klimat- och miljöpåverkan. Beslut har tagits att informationen ska vara tillgänglig i form av en tydlig märkning på stationer från den 1 oktober 2021. På våra stationer för biogas kan du alltid se hur din tankning påverkar miljön – eller i ditt fall hur mycket mindre din tankning påverkar miljön jämfört med om du tankar ett fossilt drivmedel. Märkningen uppdateras årligen.

se Ursprungsland för råvaror

Biogas 100

Vår premiumprodukt Biogas 100 är alltid baserad på 100% förnybar biogas med ursprungsland Sverige. Råvaran är olika typer av organiskt avfall, till exempel avloppsslam, insamlat hushållsavfall och rester från livsmedelsindustri. Biogas 100 är den produkt som har lägst klimatpåverkan, eller högst reduktion av klimatpåverkan jämfört med fossila drivmedel - ofta över 90% reduktion.

Råvaror Biogas 100

biogas 100 råvaror

Produktinformation

Biogas 100 - Fordonsgas

Denna produkt orsakar i genomsnitt ett utsläpp av 5,84 g CO2 e/MJ (LCA) vilket motsvarar en reduktion med 94% jämfört med fossil referens.

Klimatpåverkan
biogas 100 klimatpåverkanbiogas 100 produktinformation

Informationen för denna produkt baseras på rapportering till Energimyndigheten för år 2020. 

Biogas Bas

Vår produkt Biogas Bas består till största delen av förnybar biogas med ursprung från huvudsakligen olika typer av restprodukter och avfall. Den innehåller även en mindre mängd fossil propan* som matats in tillsammans med biogas på gasnätet i Sverige. Råvarorna till Biogas Bas kommer från Danmark, Sverige och Holland och innehöll en mindre mängd grödebaserad produkt fram till och med 2020. Klimatpåverkan från Biogas Bas är något högre än för Biogas 100, men ger ändå minskad klimatpåverkan med över 78% jämfört med fossila drivmedel.

* Med hjälp av nya metoder för att beräkna energiinnehållet på olika platser i gasnätet upphörde propaninmatning under första halvåret av 2021. Vi siktar därmed på att även basprodukten ska bli 100% förnybar framöver.

Råvaror Biogas Bas

biogas bas råvaror

Produktinformation

Biogas Bas - Fordonsgas

Denna produkt orsakar i genomsnitt ett utsläpp av 20,44 g CO2 e/MJ (LCA) vilket motsvarar en reduktion med 78% jämfört med fossil referens.

Klimatpåverkan
biogas bas klimatpåverkanbiogas bas produktinformation

Informationen för denna produkt baseras på rapportering till Energimyndigheten för år 2020. 

Biogas Buss

Vi levererar även biogas till olika bussbolag och andra distributörer av biogas. I de fall vi rapporterar användningen till Energimyndigheten rapporteras den in separat som Biogas Buss. Kraven från våra kunder varierar över tid och sammansättningen uppfyller de krav våra kunder ställer på till exempel ursprung, råvara, etc.

Råvaror Biogas Buss

biogas buss råvaror

Produktinformation

Biogas Buss - Fordonsgas

Denna produkt orsakar i genomsnitt ett utsläpp av 13,58 g CO2 e/MJ (LCA) vilket motsvarar en reduktion med 86% jämfört med fossil referens.

Biogas Buss består av 0,35% fossil energi.

Klimatpåverkan
biogas buss klimatpåverkanbiogas buss produktinformation

Informationen för denna produkt baseras på rapportering till Energimyndigheten för år 2020. 

Ursprungsland för råvaror

ursprungsland för råvaror

Råvarorna eller substraten till biogasandelen i våra levererade produkter kommer till största delen från Sverige (cirka 70% av totalen) fördelade så här:

  • 100% i Biogas 100
  • 20% i Biogas Bas
  • 92% i Biogas Buss

Resterande andelar kommer främst från Danmark och Holland med små volymer även från Norge, Tyskland, Finland, Storbritannien och Polen.

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen
På vår hemsida använder vi cookies för att samla data relaterat till användares enhet. Cookies används för att identifiera kundens webbläsare. Informationen vi får använder vi i vår strävan efter att utveckla vår service för att uppnå bästa möjliga kundupplevelse. Läs mer om vår cookies policy här.