Hur produceras biogas? 

Från organiskt material till ren energi

Biogas är en förnybar gas som framställs av organiskt nedbrytningsbart material. Liksom naturgas består biogas huvudsakligen av metan. Biogas bildas när organiskt material som exempelvis växter, gödsel, källsorterat organiskt hushållsavfall, avloppsvatten från livsmedelsindustrier och slam från avloppsreningsverk bryts ner av bakterier i syrefri miljö.

Två olika produktionsprocesser 

Vi tar hand om vårt eget avfall samtidigt som vi skapar miljövänlig energi

ikon fisk maskot

Rötning

Den ena produktionsprocessen, som idag är den vanligaste, är genom mikrobiell nedbrytning av organiskt material i syrefri miljö. Den syrefria nedbrytningen sker dels i rötkammare på reningsverk och i biogasanläggningar, dels i det inre av avfallsdeponier. Det organiska materialet är exempelvis avloppsslam, hushålls- och industriavfall samt olika lantbruksprodukter som exempelvis energigrödor och gödsel. Restprodukterna från rötningsanläggningarna kallas för biogödsel och kan användas som ett organiskt gödselmedel.

foto organiskt avfall

Termisk förgasning

Den andra produktionsprocessen är termisk förgasning av trädbränslen och kolhaltiga avfallsprodukter. Den termiska förgasningen av trädbränslen sker genom kontrollerad uppvärmning av bränslena. Uppvärmningen kan ske under tryck eller utan tryckförhöjning. Vid uppvärmningen avges olika gaser som i nästa steg konverteras till metangas.

Råvaror biogas

ikonen jordbruk

Biogas som drivmedel

Beroende på råvarusammansättningen och på hur rötningsprocessen drivs kan biogasen ha olika sammansättning. Liksom naturgas består biogas huvudsakligen av metan, men även till viss del av koldioxid samt en mindre mängd andra ämnen. För att biogas ska kunna användas som fordonsgas behöver den renas från koldioxid. Reningen sker i en uppgraderingsanläggning där metanhalten i gasen höjs samtidigt som energivärdet ökar.

foto av organiskt avfallsbanan

Miljömärkning av våra produkter

Vår produkt Biogas 100 är alltid baserad på 100% förnybar biogas med ursprungsland Sverige. Råvaran är olika typer av organiskt avfall, till exempel avloppsslam, insamlat hushållsavfall och rester från livsmedelsindustri. Biogas Bas består till största del av förnybar biogas med ursprung från huvudsakligen olika typer av restprodukter och avfall.

Visste du att...

  • Varje år slänger vi i snitt 85 kg matavfall per person.

  • Av en veckas matavfall från ett hushåll med fyra personer kan vi producera biogas som räcker för att köra en personbil cirka 13 km.

  • På 1000 bananskal kan man köra en personbil cirka 130 km.

Foto: Pascal Debrunner, Roberto Sorin, Julia Kuzenkov

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen
På vår hemsida använder vi cookies för att samla data relaterat till användares enhet. Cookies används för att identifiera kundens webbläsare. Informationen vi får använder vi i vår strävan efter att utveckla vår service för att uppnå bästa möjliga kundupplevelse. Läs mer om vår cookies policy här.